Text per cercar

Junts, arribem més enllà
 • Inici
 • Política de privacitat

Política de privacitat

D’acord amb allò que preveu el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (“RGPD”), així com la normativa nacional que sigui aplicable, l'informem que les dades de caràcter personal facilitades per la seva part seran objecte de tractament en els termes que s'indiquen a continuació.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Les dades de contacte del responsable del tractament de les dades són:

 • · Raó Social: Ascensors Girona S.A.U. entitat pertanyent al grup (en endavant, indistintament, “Orona Asgi” o l’“Entitat”).
 • · Adreça postal: Pg. Ind. de Girona, Av. Mas Pins, 61, 17457, RIUDELLOTS DE LA SELVA
 • · Telèfon: 972 47 80 62
 • · Contacte GDPR: gdpr@orona-group.com

FINALITATS I BASE LEGAL DEL TRACTAMENT

Orona Asgi podrà tractar les seves dades de caràcter personal sobre la base jurídica i les finalitats que s'indiquen a continuació:

Tractament de dades de clients d'Orona Asgi

 • · Gestió, execució, compliment i control de la relació contractual establerta entre vostè i Orona Asgi, sobre la base de l'existència d'aquesta relació. La referida finalitat inclourà, així mateix, els tractaments necessaris per a la prestació de serveis de suport tècnic, organització de formacions eventuals, actuacions necessàries per al recobrament de deutes, atenció de queixes, incidències i reclamacions, així com per a l'anàlisi per part d'Orona Asgi de la qualitat dels serveis prestats.
 • · Enregistrament de les trucades en el marc de les emergències que es puguin produir a l'interior dels ascensors, amb base en l'interès legítim d’Orona Asgi de garantir l'efectiu compliment de la relació contractual subscrita amb els clients.
 • · A més, Orona Asgi, sobre la base del seu interès legítim en oferir-li un servei més complet i incrementar el seu grau de satisfacció, podrà remetre-li comunicacions comercials o invitacions a esdeveniments relacionats amb els productes i serveis que tingui contractats. L'informem que Orona Asgi, sobre la base del seu interès legítim de promocionar els esdeveniments que realitza, podrà obtenir imatges durant la celebració d'aquests esdeveniments i incloure-les en les publicacions que es puguin realitzar referents a això.

En qualsevol cas, podrà exercir el seu dret d'oposició en els termes prevists en la present clàusula.

Tractament de dades de proveïdors d’Orona Asgi

 • · Gestió, execució, compliment i control de la relació contractual establerta entre vostè i Orona Asgi, sobre la base de l'existència d'aquesta relació.
 • · Així mateix, Orona Asgi, sobre la base del seu interès legítim en la fidelització dels seus proveïdors, podrà remetre-li invitacions a esdeveniments relacionats amb els productes i serveis d’Orona Asgi. L'informem que Orona Asgi, sobre la base del seu interès legítim de promocionar els esdeveniments que realitza, podrà obtenir imatges durant la celebració d’aquests esdeveniments i incloure-les en les publicacions que es puguin realitzar referents a això.

En qualsevol cas, podrà exercir el seu dret d'oposició en els termes prevists en la present clàusula.

Contactes de visites

Gestió de la relació contractual o comercial establerta amb Orona Asgi, sobre la base de l'interès legítim en realitzar una efectiva gestió d’aquesta.

Videovigilància i control d'accessos

Realitzar els tractaments necessaris per a controlar l'accés a les instal·lacions d’Orona Asgi, així com la captació d'imatges mitjançant la instal·lació de càmeres de videovigilància en accessos, amb l'única finalitat i amb base en l'interès legítim d’Orona Asgi de preservar la seguretat de les persones, els béns i els materials en les seves instal·lacions.

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Orona Asgi conservarà les seves dades mentre es mantingui la relació contractual amb vostè o durant el temps necessari per dur a terme el tractament en qüestió, així com durant el termini de caducitat o prescripció de les accions previstes a la normativa aplicable.

Els enregistraments i la informació relativa als accessos a les instal·lacions es conservaran durant un període d'un mes des de la seva recollida, després del qual, seran eliminades, excepte quan hagin de ser conservades per acreditar la comissió d'actes que atemptin contra la integritat de persones, béns o instal·lacions.

DESTINATARIS DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

Les seves dades podran ser cedides a altres empreses del grup societari al qual pertany Orona Asgi, sobre la base de l'existència d'un interès legítim, a causa de la necessitat que tenen les companyies d’interrelacionar-se i comunicar-se les unes amb les altres per al bon fi de les seves activitats (fins administratius interns), així com als organismes públics que correspongui en el cas que una obligació legal així ho estableixi.

D'altra banda, podran tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d'encarregats del tractament, altres empreses del grup, per a la centralització de la gestió de la relació contractual, així com proveïdors de serveis informàtics o tecnològics, empreses de seguretat, empreses de centre d'atenció telefònica, assessors legals i empreses organitzadores d'esdeveniments.

Orona Asgi podria fer transferències internacionals de les seves dades personals a empreses del Grup o prestadors de serveis ubicats en estats fora de l'Espai Econòmic Europeu. Quan no s'hagi declarat que compten amb un nivell de protecció equivalent a l'europeu, Orona Asgi adoptarà les corresponents salvaguardes mitjançant les clàusules contractuals tipus o documentació que en cada cas procedeixi.

Per obtenir més informació al respecte pot enviar un correu electrònic a gdpr@orona-group.com.

DRETS

L'informem que podrà fer exercici dels següents drets:

 • · Dret d'accés a les seves dades personals per saber quines dades estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament portades a terme amb aquestes.
 • · Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta.
 • · Dret de supressió de les seves dades personals.
 • · Dret d'oposició, és a dir, de sol·licitar que no es tractin les seves dades de caràcter personal, per motius relacionats amb la seva situació personal.
 • · Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals en determinades circumstàncies (per exemple, en cas que impugni l'exactitud de les seves dades mentre es comprova la impugnació).
 • · Dret de portabilitat, és a dir, a rebre les dades personals que hagi facilitat en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament.

Per a l'exercici d'aquests drets pot enviar un correu electrònic a gdpr@orona-group.com. Un cop rebuda la sol·licitud se l’informarà de la documentació necessària que ha d’emplenar per a l'exercici d'aquests drets, facilitant per a això els formularis i models necessaris en cada cas.

Així mateix, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent, especialment si no ha obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets.

© Orona. Tots els drets reservats