Text per cercar

Junts, arribem més enllà

Avís legal

La informació que s'ofereix en aquest lloc web està subjecta a una clàusula d'exempció de responsabilitat, a un avís de copyright i a les normes aplicables a la protecció de dades personals, incloent-hi condicions d'ús.

Clàusula d'exempció de responsabilitat

El Grupo Orona y cada una de las empresas que lo constituyen (en adelante Orona) declinan cualquier responsabilidad respecto a la información que se halle fuera de esta web y no gestionada directamente por nuestro/a webmaster. La función de los enlaces que aparecen en esta página es exclusivamente la de informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes de información sobre la materia en Internet, donde podrá ampliar los datos ofrecidos en esta web. Dichos enlaces no suponen una sugerencia, invitación o recomendación para la visita de los lugares de destino, y por ello, Orona no será responsable del resultado obtenido a través de dichos enlaces hipertextuales. Bajo ninguna circunstancia Orona será responsable ante terceros por cualquier daño directo o indirecto, económico, pérdida de clientela o pérdida de ganancias, resultado del uso de www.asgi.es o del resto de los dominios propios de las empresas que constituyen el grupo (en adelante www.asgi.es).

Avís de copyright

© Orona

Tots aquells continguts inclosos en la present pàgina web i, en particular, les marques, noms comercials, dissenys industrials, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones, programari o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual d'ORONA o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat la seva inclusió en la pàgina web. Per tant, queda prohibida qualsevol utilització i/o reproducció dels mateixos sense consentiment exprés d'ORONA a través de qualsevol mitjà incloent Internet, noms de domini, xarxes socials, pàgines web, blocs, fòrums, etc.

En cap cas s'entendrà que l'accés i la navegació de l'usuari implica una autorització, renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni la concessió ni expectativa de cap dret, i en concret, de l'alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts, sense la prèvia autorització expressa d'ORONA o dels titulars corresponents.

Protecció de dades personals

es compromet a respectar la intimitat de l'usuari. Per això, ha adoptat els nivells de protecció de dades personals legalment exigibles, d'acord amb el Reial Decret 1720/2007, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. De la mateixa manera, mira d'emprar tots els mitjans tècnics de protecció addicionals que estiguin al seu abast.

El sitio web www.asgi.es puede hacer uso de "cookies" cuando los usuarios visitan sus páginas, para el reconocimiento de su navegador, del idioma elegido para la navegación y de otros elementos configurables por el usuario. El Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción de "cookies" e impedir, en su caso, su instalación en su disco duro. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar ésta información.

Com a norma general, per contactar amb es requeriran dades personals a través d'un formulari. En aquest sentit, un responsable determina les finalitats i els mitjans del tractament de les dades personals i assegura la conformitat del servei o del contingut amb la política de privacitat, que concretarà:

Declaració de privacitat

Amb aquesta declaració de privacitat, exposa la seva política sobre la utilització de la informació que vostè ha proporcionat:

 • Quina informació es recull, per a quina finalitat i a través de quin mitjà tècnic: recull exclusivament la informació personal en la mesura necessària per assolir un propòsit específic. La informació no es tornarà a utilitzar per a un propòsit incompatible amb el descrit.
 • A qui es revelen les seves dades: només revelarà la informació a tercers si és necessari per al compliment de la finalitat exposada anteriorment i només a les persones (o categories de persones) esmentades.
 • Com pot accedir a les seves dades, verificar-ne la precisió i, en cas de necessitat, corregir-les: com a objecte de la informació, també té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals per motius legítims, excepte quan les dades es recullen per complir amb una obligació legal, quan són necessàries per complir un contracte de què vostè sigui part o quan s'han d'utilitzar per a un propòsit per al qual vostè hagi donat el consentiment inequívoc.
 • Durant quant de temps es conserven les seves dades: només conserva les dades durant el temps necessari per complir la finalitat de la recollida o el processament posterior.
 • Quines són les mesures de seguretat preses per salvaguardar la seva informació contra un possible abús o accés no autoritzat. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits i ha instal lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitats a . L'empresa li n’informarà, prèvia petició escrita, signada pel peticionari i enviada a , Polígon Industrial Epele, s/n - 20120 Hernani (Guipúscoa) Espanya.
 • Con quién ponerse en contacto si tiene preguntas o quejas. Puede ponerse en contacto con el webmaster del sitio internet, mediante correo electrónico no anónimo, a orona@orona.es.
 • La familia de sitios de Internet, en el dominio asgi.es, ofrece enlaces a sitios de terceros. Puesto que no se ejerce control sobre dichos enlaces, le sugerimos leer atentamente sus prácticas en materia de privacidad.

Drets d'accés, cancel lació, rectificació i oposició

Los usuarios tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, así como tienen reconocido el derecho a ser informados de las cesiones realizadas contactando con Orona a través del correo electrónico orona@orona.es o por escrito en la dirección: Polígono Industrial Epele s/n - 20120 Hernani (Gipuzkoa)España.

Sobre los servicios y contenidos que ofrece el sitio web www.asgi.es

Existeixen o existiran tres tipus de serveis a :

 • Serveis informatius, que faciliten a ciutadans, mitjans de comunicació, empreses, administracions i altres responsables un accés fàcil i efectiu a la informació, amb la qual cosa incrementen la transparència i la comprensió de les polítiques i les activitats de .
 • Serveis interactius de comunicació, que permeten millors contactes amb ciutadans, mitjans de comunicació, empreses, societat civil i actors públics, i que faciliten així les consultes sobre iniciatives i polítiques de .
 • Serveis de transacció, que permeten l'accés, des de la zona privada, a totes les formes bàsiques de transaccions, com ara operacions financeres, personal, inscripció en actes, contractació de cursos o conferències, obtenció o compra de documents, etc.

Condicions d'ús

 • El uso del sitio web www.asgi.es se rige por las normas establecidas en el presente aviso legal. Con su utilización, usted acepta las condiciones de uso.
 • www.asgi.es y todo su material pertenecen a la compañía Orona Inscrita en el Registro de Cooperativas del Ministerio de Trabajo con el nº 11.043, figurando inscrita en el tomo III del Libro de Inscripción de Sociedades Cooperativas del Registro de Cooperativas de Euskadi al folio 321, nº de inscripción 87.1.271, asiento 11, y dirección de correo electrónico orona@orona.es.
 • El sitio web www.asgi.es o cualquier parte del mismo, no se podrá reproducir, duplicar, copiar, vender, revender ni explotar para cualquier fin comercial o de otro tipo que no esté expresamente permitido por nuestra compañía.
 • La modificació o l'ús dels materials per a una altra finalitat constitueixen una violació del copyright i d'altres drets de marca registrada.
 • Per motius legals, podrà i haurà de facilitar a les autoritats competents tota la informació que li sigui requerida de conformitat amb les lleis espanyoles en cas que hi hagi la pertinent ordre judicial, que només es dóna quan un jutge té la ferma sospita que l'usuari ha comès activitats il legals. En aquest supòsit, i amb la intenció de col laborar amb la justícia, pot registrar i posteriorment facilitar a la policia, prèvia presentació de l'ordre judicial legalment necessària, informació relativa a l'adreça IP que identifica la connexió de l'usuari i l'hora exacta, noms d'usuari i contrasenyes, entre altres dades. En qualsevol cas, les adreces IP i les hores de connexió es registren només en aquells serveis dels quals se sospiti que algun usuari en pugui fer un ús il legal.

© Orona. Tots els drets reservats